Yüksek Lisans

Son iki onyılda mimarlık dünyası önemli iki gelişme ve değişim yaşıyor: İlki, bilgisayarın bir yardımcı teknik imkân olmaktan çıkıp mimarlık pratiğinin ana aktörlerinden biri haline gelişi. İkincisiyse, mimari tasarımın giderek daha belirgin bir teorik çalışma alanı haline gelişi. Bunlar mimarlığı gelenekselleşmiş yaklaşımlarla düşünülebilir, öğretilebilir ve yapılabilir olmaktan çıkardı.

 

İstinye Üniversitesi Mimari Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı, yeryüzü genelinde yaşanan bu radikal değişimleri dikkate alan bir içerikle tanımlandı. Öğretim yaklaşımı tasarımın teorik düşünceden, pratiğin düşünsellikten özerk ele alınamayacağı kabulüyle biçimlendirildi. Maddesel olanın zihinselden ayrıştırılamayacağı ilkesinden hareket edildi. Bu çerçevede öğrencinin güncel yaşam alanlarına -kent, mimarlık, çevre- ilişkin eleştirel yaklaşımlar geliştirmesi amaçlanmaktadır.

Yeni açılan İstinye Üniversitesi “Mimari Tasarım” yüksek lisans programına yeni başvuruları bekliyoruz. 

 

Program, mimari düşünceyi eleştirel, deneysel bir alan olarak yeniden sorgulamayı amaçlıyor. Tasarım düşüncesinin araçlarını sorgulayan ve çeşitlendiren bir alan açmayı hedefliyor. Dünyadaki düşünsel, ekolojik, teknolojik dönüşümlere cevap arayan yaklaşımlar oluşturulması amaçlanıyor. 

 

Yüksek lisans öğrencileri kendi yaklaşımlarını geliştirmekle birlikte, araştırma projeleri oluşturmaları desteklenecek. İstinye Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin atölyelerinden, CNC laboratuvarı ve 3-d yazıcı olanaklarından yararlanabilecekler.  

 

Program, seçili öğrencilere tam burs olanakları sunuyor.  

 

“Mimari tasarım” Yüksek Lisans programı, İstinye Üniversitesi’nin yeni kampüsünde, yeni bir kentsel alanda, Cendere Vadi’sinde konumlanıyor.  

Deleuze& Guattari, A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia.

Methodological Thinking

The course includes an overview of the history of methods in architectural design and architectural historiography. And the potentials of the method in post-Feyerabend world will be discussed.

Havsteen-Mikkelsen, Flooded Modernity

Architectural Design Project

It s a compulsory course in the second semester of the Graduate Programme. The aim is to develop an architectural design approach with a theoretical, contemporary and critical point of view.

Hariri, Makamat, from the 13th century copy. John Rylands Library

Seminar

The student makes presentations on the subject, bibliographies, methods and studies of the thesis at specified times during the semester. The aim is to provide an environment of discussion before the thesis.

Mahmoud Obaidi, Compact House, 2003-4

Master Thesis

Starting from the third semester, the student develops the thesis with the support of his/her advisor. The thesis must be submitted at the end of the fourth semester within the normal time limit. However, it can be requested to extend the time limit, if needed.

Prometheus Delivered, Thomas Feuerstein, 2017

Discussions on Architecture and Technology

The course adapts a critical approach to traditional thought that sees technology as an auxiliary activity for architecture, and it is designed to make social and epistemological analyzes of technique in general and in architecture.

Lattice Archipelogics, Servo, 2002

Contemporary Thoughts on Architecture

An overview of the changes that emerged after the collapse of deterministic epistemic regimes and the entry of digital technology into the field of architectural production. The new definitions of the architect, the client and the public and the implications of globalization will be discussed.

Greg Lynn, Embryological House Size “A” eggs, ca. 1999

Advanced Digital Design

Researching and discussing the new theoretical approaches, changes and the possibilities created by the production of architectural design in digital processes.

[Sarper Takkeci]

Teatro del Mondo, Aldo Rossi, 1979

Critical Approaches to Architectural Concepts

The course is designed to re-evaluate and re-define the basic concepts in Architecture since Vitrivius, and especially in the Early Modern world where they have undergone an inflationary expansion.

[Zehra Tonbul]

Golconde, René Magritte

Experiences of Modernity

It will be discussed the construction of sociality through architecture, witihin world-wide context which also include Turkey between 18-21th centuries.

[Uğur Tanyeli]

Psychogeographic guide of Paris, Guy Debord

Architecture, City and Modernity

The course adapts a critical approach to the theories of modernity and the popular conceptions of modernism; and aims to render architecture -and in general the production of space- a ground of discussion.

[Bülent Tanju]

Construction of Ataturk Cultural Center, 1960's. Image credit: Salt Research

Modernization in Turkey and the Physical Environment

It will be discussed the changing content of architecture and architectural knowledge in the Ottoman and Republican periods from the 18th century to the present.

[Uğur Tanyeli]

Architectural Design and Criticism

[Ferhan Yürekli]

Architecture, City and Urbanization

The course aims to examine contemporary urban design issues and current debates in various themes. In the context of these discussions, contemporary urban theory and practices will be reconsidered and new discussions will be produced over themes.

[Hale Sinirlioğlu]

Zeppelin Weltfahrten, 1932

Decolonialism in Architecture

An overview of the possibilities of cultural readings in the social sciences after Said, where the validity of the East-West rift is a matter of debate. An introduction to the theoretical repertoire that can be used to comprehend architecture in socio-cultural pluralism around the world.

[Zehra Tonbul]

Cool Girl_edited.jpg

Deleuze& Guattari, A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia.

Tasarım ve Metodoloji Düşüncesi

Mimari tasarımda ve mimarlık historiyografisinde kullanılan yöntemlerin tarihine genel bir bakış olarak öngörülen derste, Feyerabend sonrası dünyada yöntemin varoluş imkânları tartışılacaktır.

Cool Girl_edited.jpg

Havsteen-Mikkelsen, Flooded Modernity

Mimari Tasarım Projesi

Yüksek Lisans’ın zorunlu dersidir. İkinci dönem verilir. Kuramsal, güncel, kritik bir bakış açısıyla mimari tasarım yaklaşımları geliştirmeye yöneliktir.

Cool Girl_edited.jpg

Hariri, Makamat, 13 yüzyıl nüshasından. John Rylands Library

Seminer

Öğrenci, tezinin konusu, kaynakçaları, yöntemleri ve çalışmaları üzerine dönem içinde belirlenen zamanlarda sunumlar yapar. Tez öncesinde, öğrencinin düşüncelerini geliştirmeye yönelik bir tartışma ortamıdır.

Cool Girl_edited.jpg

Mahmoud Obaidi, Kompakt Ev projesi 2003-4

Yüksek Lisans Tezi

Üçüncü dönemden itibaren öğrenci tez konusunda çalışmaya başlar. Tez danışmanını dönemin başında seçer ve tezini danışmanının desteği ile geliştirir. Tezi normal süre içinde dördüncü dönemin sonunda teslim etmesi gerekir. Ancak uygun görüldüğü takdirde uzatma verilebilir.

Cool Girl_edited.jpg

Prometheus Delivered, Thomas Feuerstein, 2017

Mimarlık ve Teknoloji Tartışmaları

Teknolojiyi mimarlığa yardımcı bir etkinlik olarak gören gelenekselleşmiş düşünceye eleştirel bakışla yaklaşmayı öngören ders, genelde ve mimarlıkta, tekniğe ilişkin toplumsal ve epistemolojik analizleri yapmak üzere düşünülmüştür.

Cool Girl_edited.jpg

Lattice Archipelogics, Servo, 2002

Güncel Mimarlık Düşüncesi

Deterministik epistemik rejimlerin yıkılışı ve dijital teknolojinin mimari üretim alanına girişi sonrasında beliren değişmelere genel bir bakış. Mimarın, müşterinin ve kamusallığın yeni tanımları ve küreselleşmenin getirdikleri tartışılacaktır.

Cool Girl_edited.jpg

Greg Lynn, Embryological House Size “A” eggs, ca. 1999

İleri Dijital Tasarım

Mimari tasarımın dijital süreçler içinde üretilmeye başlanmasının varettiği imkanların ve ortaya çıkardığı değişimlerle yeni kuramsal yaklaşımların araştırılması ve tartışılması.

[Sarper Takkeci]

Cool Girl_edited.jpg

Teatro del Mondo, Aldo Rossi, 1979

Mimarlık Kavramlarına Eleştirel Yaklaşımlar

Mimarlık alanında Vitruvius’tan beri üretilen ve özellikle Erken Modern dünyada enflasyonist bir genişleme gösteren temel kavramların yeniden değerlendirilme ve tanımlaması için biçimlendirilmiştir.

[Zehra Tonbul]

Cool Girl_edited.jpg

Golconde, René Magritte

Modernlik Deneyimleri

Toplumsallığın mimarlıkla inşası meselesi Türkiye’yi de içerecek bir dünya geneli bağlamında 18-21. yüzyıl aralığındaki değişimine odaklanarak tartışılacaktır. Üslupsal tartışmalar tümüyle devredışı bırakılacak, mimarlığın diğer kültürel pratiklerden özerkleştirilerek tartışılamayacağı argümanı eksen alınacaktır.

[Uğur Tanyeli]

Cool Girl_edited.jpg

Psychogeographic guide of Paris, Guy Debord

Mimarlık, Kent ve Modernite

Modernite kuramlarına ve modernliğe ilişkin popüler kavrayışa eleştirel yaklaşmayı amaçlayan ders, mimarlığın ve genelde mekân üretiminin bu bağlamda bir tartışma zemini kılınmasını hedeflemektedir.

[Bülent Tanju]

Cool Girl_edited.jpg

AKM inşaatı, 1960'lar. Kaynak: Salt Araştırma

Türkiye'de Modernleşme ve Fiziksel Çevre

18. yüzyıldan bugüne uzanan aralıkta Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde mimarlığın ve mimari bilginin değişen içeriği ele alınmaktadır.

[Uğur Tanyeli]

Cool Girl_edited.jpg

Mimari Tasarım ve Eleştiri

[Ferhan Yürekli]

Cool Girl_edited.jpg

Mimarlık, Kent ve Kentleşme Tartışmaları

Ders, çağdaş kentsel tasarım sorunlarını ve bu bağlamdaki güncel tartışmaları çeşitli temalar üzerinden incelemeyi hedefler. Mimarlığın kentsel tasarım ve sosyal bilimler ile ilişkilendirildiği bu tartışmalar bağlamında çağdaş kent kuramı ve uygulamaları güncel literatürü kullanarak yeniden ele alınacak ve temalar üzerinden yeni tartışmalar üretilecektir.

[Hale Sinirlioğlu]

Cool Girl_edited.jpg

Zeppelin Weltfahrten, 1932

Mimarlıkta Dekolonyal Düşünce

Doğu-Batı yarılmasının geçerliliğinin tartışma konusu olduğu Said sonrası toplumsal bilimler dünyasındaki genel kültürel okuma olanaklarına bir bakış… Mimarlığın dünya genelindeki toplumsal-kültürel çoğulluk içinde kavranması için kullanılabilecek teorik repertuara giriş.

[Zehra Tonbul]